Algemene voorwaarden

Algemenen voorwaarden van Beautysalon Nazila Beauty

 

1. Algemen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Nazila Beauty en een client waarop Beautysalon Nazila Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. De medewerkers van Beautysalon Nazila Beauty zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Beautysalon Nazila Beuty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De medwerkers van Beautysalon Nazila Beauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Nazila Beauty melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Nazila Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Beautysalon Nazila Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
7. Voor afspraken die niet tijdig worden afgezegd, zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

*Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd en tot 24 uur vooraf kosteloos gewijzigd naar een eventuele andere datum en tijd.
*Afspraken die daarna worden gewijzigd en/of geannuleerd wordt 50% van bedrag van behandeling in rekening gebracht.
*Het annuleren en wijzigen van afspraken kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven!

 

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

5. Betaling

1. Beautysalon Nazila Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met de pin te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
6.Voor afspraken die niet tijdig worden afgezegd, zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

*Afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd en tot 24 uur vooraf kosteloos gewijzigd naar een eventuele andere datum en tijd.
*Afspraken die daarna worden gewijzigd en/of geannuleerd wordt 50% van bedrag van behandeling in rekening gebracht.
*Het annuleren en wijzigen van afspraken kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven!

6. Aansprakelijkheid

1. Beautysalon Nazila Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Beautysalon Nazila Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Beautysalon Nazila Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautysalon Nazila Beauty.
2. Beautysalon Nazila Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautysalon Nazila Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beautysalon Nazila Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Beautysalon Nazila Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

9. Specialisatie

1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de medewerker van Beautysalon Nazila Beauty.
3. De medewerker van Beautysalon Nazila Beauty zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Beautysalon Nazila Beauty is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

10. Beschadiging en/of diefstal

1. Beautysalon Nazila Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Beautysalon Nazila Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Beautysalon Nazila Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Beautysalon Nazila Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Nazila Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautysalon Nazila Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Dit zijn de algemene voorwaardes van Beautysalon Nazila Beauty.